МЕНЮ
Кошница

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Общи условия на играта

I. I. ОРГАНИЗАТОРИ НА КАМПАНИЯТА
Организатори на играта „ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ PREMIUM БИЛЕТ“ /по-долу „Кампанията“/ са „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП” АД и Луда надпревара България ЕООД, учредени и съществуващи, съгласно законите на Република България, вписани в Търговския регистър под ЕИК 175074414, със седалище и адрес на управление Област: София, Община: София, п.к. 1000, бул. "Ботевграско шосе" № 44 и ЕИК BG206037776, със седалище и адрес на управление Област: София, Община: София, п.к. 1000, ул. Невестина скала 18, наричани по-долу “Организатори”.

II. ПЕРИОД и територия НА КАМПАНИЯТА
2.1 Кампанията се провежда в периода от 1.06.2024 г. до 19.06.2024 г. в рамките на работното време на търговските обекти, посочени в Приложение №1 към настоящите ОУ.

III. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко юридическо лице, което не е закупило стоката с цел препродажба, или физическо лице на възраст над 18 години, закупило продукт/и с марките PREMIUM или PREMIUM HD, което изпълнява изискванията на настоящите Общи условия на кампанията, наричани по-долу „Общи условия“.
3.2. С участието си в Кампанията, всеки участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
3.3. Служители на Организаторите и членове на управителните му органи, служители на дистрибутори, търговци и техни служители, свързани с провеждането на Кампанията и членове на управителните им органи, както и всички други свързани лица по смисъла на пар. 1 от ДР на Търговския закон, включително членове на семействата (деца, родители и съпрузи) на всички посочени по-горе лица не могат да участват в Кампанията.

IV. ОПИСАНИЕ НА КАМПАНИЯТА И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ
4.1. Целта на Кампанията е популяризирането и насърчаване на продажбите на продуктите от търговската марките PREMIUM / PREMIUM HD.
4.2. Право на участие в Кампанията получава всеки клиент, отговарящ на изискванията в раздел III, който е изпълнил следното:
1. Да е закупил продукт/и с марките PREMIUM или PREMIUM HD от участващите в Кампанията обекти на обща стойност минимум 50.00 (петдесет) лева с вкл. ДДС. Покупката да е отразена в един фискален бон (касова бележка/фактура).
2. Да е изпратил снимка на фискалния бон (касова бележка/фактура) и актуален имейл за връзка, чрез приложението VIBER на номера на Организатора – 0896 76 22 22.
3. Да е отговорил правилно на следния въпрос, а именно: “Каква марка е PREMIUM?“ Отговори: А) Българска Б) Френска В) Немска, Всяка покупка с касова бележка или фактура е уникална и участва еднократно в играта, подробно описан механизъм прочетете в Раздел V от настоящите Общи условия.
4.3. 4.3. Организаторът провежда кампанията в периода 01.06.2024 г. до 19.06.2024 г. Играта излъчва неопределен брой участници, печелещи двудневен билет за автомобилното шоу “Луда надпревара“, което ще бъде проведено на 22-23.06.2024 г. в гр. Перник. Печелившите ще получат своя билет по електронен път на изпратен от тях имейл адрес на телефон 0896 76 22 22.
4.4. Един участник има право да регистрира неограничен брой покупки на стойност 50 или повече лева с вкл. ДДС за участие в играта.
4.5. Победители от играта ще бъдат всички участници, участващи в Кампанията, отговарящи на настоящите условия и изпратили правилен отговор на номер 0896 76 22 22, след което и ще им бъде върнат отговор от представител на Организаторите.

V. НАГРАДИ
5.1. Всяка регистрация, направена според условията на чл. 4.2. дава възможност на участника да спечели двудневен електронен билет за автомобилното шоу Луда надпревара, гр. Перник, 22-23.06.2024 г.
5.2. Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други продукти, предлагани от Организаторите или размяната на наградата срещу паричната й равностойност в търговските обекти, в които се провежда играта. Наградата следва да бъде използвана като електронен билет за вход на автомобилното шоу „Луда надпревара“, което ще се проведе на 22-23.06.2024 в гр. Перник. Наградата може да се използва за двата дни на събитието.
5.3. Представител на Организаторите се свързва с всеки от участниците, отговорили правилно на зададения въпрос върху рекламния материал и спечелили награда чрез играта, след като са писали чрез приложението VIBER и оставили своят имейл адрес за обратна връзка. Представител на Организаторите уведомяват печелившия участник относно спечелената награда. Печелившият участник получава спечелената награда онлайн, директно от Bilet.bg, в срок до 21.06.2024 г.
5.4. Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се свържат с печеливш участник (напр. поради предоставен грешен имейл адрес). В случай, че спечелилият не е получил електронния билет, той е длъжен да уведоми Организаторите до 19.06.2024 г. отново във VIBER на посочения телефонен номер и Организаторите да изпратят спечеления билет отново на посочения имейл адрес от печелившия, най-късно до 21.06.2024 г. При 3 сгрешени имейл адреса от печелевшия, наградата автоматично отпада.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ
6.1. За целите на провеждането на настоящата Кампания Организаторите изискват представяне на информация, представляваща лични данни на участниците. Поради това Организаторите събират, обработват и съхранява лични данни относно участниците в Кампанията по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни /подолу „ОРЗЛД (GDPR)“/.
6.2. Можете да се запознаете с Декларацията за поверителност на Организаторите на адрес:
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Тя съдържа информация как Организаторите обработват личните данни на потребители, когато действа в качеството на Администратор на лични данни по смисъла на „ОРЗЛД (GDPR)“.

VII. ТЕРИТОРИЯ
7.1. Кампанията се провежда в Търговските обекти от приложението към общите условия.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ.
8.1. Организаторите имат неотменимото право да прекратят Кампанията по всяко време, обявявайки това в търговския обект, в който се провежда кампанията в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на настоящите Общи условия или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи парична или друга материална компенсация.
8.2. Всеки участник, желаещ да се регистрира за участие в томболата по чл. 4.3. от настоящите Общи условия, декларира чрез касова бележка, че е извършил покупка на продукт(и) на стойност не по-малка от 50 лв./петдесет/ лева с вкл. ДДС. В случай на установено от Организаторите невярно деклариране на данни съгласно предходното изречение, Организаторите запазват правото си да откажат предоставянето на спечелената от участника награда.
8.3. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията. По силата на отказа участникът се лишава от правото да получи съответната награда.

IX. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
9.1. Всеки спор между Организаторите на Кампанията и участниците се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България, съгласно приложимото българско законодателство.

X. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Всеки участник в Кампанията поема пълна отговорност за участието си в нея. Организаторите не отговарят за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Кампанията.
10.2. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, затваряне или ограничаване на достъпа до търговски обекти във връзка с действащи противоепидемични мерки, приети от компетентните държавни органи и др.
10.3. Организаторите не отговарят:
10.3.1. В случай че награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник да я получи;
10.3.2. При невъзможност награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организаторите.
10.4. Организаторите имат право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключат от участие в Кампанията, както и да не предоставят награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически или други средства и устройства с цел неправомерно участие в Кампанията и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Общи условия.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
11.1. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията в Търговските обекти от приложението към общите условия. 

XII. Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват или променят настоящите Общи условия, като промените влизат в сила от момента на позиционирането им в Търговския обект.