МЕНЮ
Кошница

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Общи условия

Общите условия важат за всички продажби и доставки, извършвани от “Валерий С&М Груп”АД, освен случаите, в които между страните има подписан договор, в който страните са уредили своите права и задължения, както при противоречие се прилагат разпоредбите на подписания между страните договор.

I. ПОРЪЧКИ

1.Поръчка, направена към “Валерий С&М Груп”АД означава приемане на настоящите Общи условия.

2.Поръчките се приемат в Централния офис на “Валерий С&М Груп”АД в гр. София, във всички други обекти на „Валерий С&М Груп”АД или в клоновете му, разположени на територията на Република България.

3.. Поръчката може да бъде отправена по електронен път, през В2В www.valerii.com, по телефон или заявена лично в обектите на Продавача или по телефон. Писмените поръчки се изготвят по образец на “Валерий С&М Груп”АД, освен ако между търговците не е уговорена изрично друга форма на поръчката и се разглеждат след подписването им лично от купувача, законния му представител, негов служител или трето упълномощено лице.

4.Поръчката се счита за приета, ако до осем часа от получаването й изпълнението на същата не бъде изрично отказано от „Валерий С&М Груп”АД, освен в случаите по т.5 .

5.Поръчка не се приема или изпълнява на купувачи, за които е констатирана забава за плащане или пълно неплащане на изпълнените им от “Валерий С&М Груп”АД предишни доставки. „Валерий С&М Груп”АД може да упражнява правата си по предходното изречение, чрез фактическото неизпълнение на поръчката, без да е необходимо извършването на каквито и да било нарочни правни действия, уведомяващи Купувача за упражняването на тези права.

Ограничителни условия:

6.За cтоки по специална поръчка или такива, маркирани специално за клиент в писмен вид, на имейл или друг канал за комуникация “Валерий С&М Груп”АД си запазва правото да достави и продаде до 10% (десет процента)

  • плюс/минус от поръчаното количество за допълване до доставна единица (кашон, кутия, пакет и т.н.).

 

7.Специалните поръчки или такива, маркирани специално, които следва да отговарят на определена мостра или документ се приемат от “Валерий С&М Груп”АД, ако Купувачът приложи мостра или документ към поръчката.

II. ПРОДАЖБИ

8.Договорът за продажба се счита за сключен от момента, в който поръчката на Купувача е приета.

Действителна е всяка продажба и доставка, при които липсват съставени документи, или съставените документи не са подписани, но Купувачът не се е противопоставил на продажбата или доставката веднага след узнаването им, или издадените документи са осчетоводени от Купувача, или са подписани от лице, което е работник/служител на Купувача, независимо дали това лице е в трудовоправни или други граждански отношения с Купувача, както и за лице, за което се знае, че е

представител на Купувача, но което няма изрично писмено пълномощно.

III. ДОСТАВКИ

9.Доставките се извършват по искане на Купувача, заявено в отправената до “Валерий С&М Груп”АД поръчка на посоченият в същото искане адрес.

10.Транспортните разходи по Доставката са за сметка на “Валерий С&М Груп”АД, ако същите не надвишават 5% (пет процента) от стойността на закупените стоки.

12.Доставките до адрес на разстояние до 100 км. от складовете на “Валерий С&М Груп”АД се извършват в срок от 8 до 48 часа от датата на приемането им, освен ако не е уговорен друг срок.

11.Доставките до адрес на разстояние над 100 км. от складовете на “Валерий С&М Груп”АД се извършват в срок до 3 (три) дни от датата на приемането им, освен ако не е уговорен друг срок.

IV. ПЛАЩАНЕ. СРОКОВЕ

12.Закупените от “Валерий С&М Груп”АД стоки се заплащат едновременно с получаването им от Купувача.

13.Цената на закупените стоки се определя по ценова листа на “Валерий С&М Груп”АД в сила към датата на поръчката. Плащането се извършва в брой или по банков път на посочените във фактурата банкови сметки в полза на “Валерий С&М Груп”АД. Когато определената дата за плащане

  • неработен ден, плащането се извършва в последния работен ден преди падежа на задължението.

Цената на стоките се заплаща в лева или в евро, съгласно по-високият курс на БНБ

измежду курса към момента на получаване на поръчката, получаване на стоката, падежа за плащането на цената й или курса на посочена от „Валерий С&М ГРУП”АД банка към момента на плащане.

14.Закупените от “Валерий С&М Груп”АД стоки могат да бъдат заплатени на части или с отложено плащане със срокове, конкретизирани в самостоятелен договор.

  1. За особени случаи на продажба и доставка, при които е наложително Купувачът да извърши авансово плащане, отношенията между страните се уреждат съгласно отделен договор.

  1. ГАРАНЦИИ

16.“Валерий С&М Груп”АД носи отговорност от момента на предаване на стоката на Купувача, валидна в рамките на указаните гаранционни условия, предоставени от производителя, но не повече от законоустановения срок, според Българското законодателство! При експлоатация на стоката не по предназначение или с цел различна от указаната / напр. употреба на непрофесионални машини за професионални и/или индустриални цели/ гаранцията автоматично отпада.Възстановяване на сума по рекламация се извършва само след становище от сервиз или за неползвана /в търговски вид/ стока.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

17.Рекламации относно количества се приемат единствено в момента на предаване на поръчката:

/1/.Уведомления от Купувачите до “Валерий С&М Груп”АД за дефекти на закупени от складовете му стоки, се отправят писмено в тридневен срок от датата на получаването им с приложени към тях документи за закупуване с доказване на вредата или недостатъци, като уведомлението се изготвя по образец на Валерий С&М Груп”АД, достъпен на www.valerii.com или разпечатан от следния линк:

/2/.Уведомления за скрити недостатъци на закупените стоки се предявяват при откриването им, но не по-късно от датата на изтичане на законовата им гаранция , ако такава е поета от “Валерий С&М Груп”АД. като уведомлението се изготвя по образец на Валерий С&М Груп”АД, достъпен на www.valerii.com или разпечатан от следния линк:

/3/.Рекламации за закупените стоки не се уважават при липса на документ, удостоверяващ извършената продажба, както и в следните случаи: неправилна експлоатация, експлоатация не по предназначение, неполагане на елементарни грижи за съхранение или транспортиране, установи, че е правен опит от купувача за отстраняване на недостатъка.

/4/. За рекламации, претенции, сигнали може да подадете на следния електронен адрес:

service@valerii.com

VII. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

18.При сключване на Договор за продажба с отложено плащане и при преценка за това от страна на „Валерий С&М Груп”АД, Купувачите обезпечават вземането на “Валерий С&М Груп”АД до размера на цената на продаваните им стоки със Запис на Заповед.

VIII. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА    

19.Рискът преминава върху Купувача щом “Валерий С&М Груп”АД изпълни задължението си да предаде поръчаната стока.

IX. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТЕВНОСТТА

20.Собствеността върху продадените и доставени стоки преминава върху Купувача от момента на заплащане на цената им.

X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

21.Всички патенти, търговските марки, авторски права, права на промишлен образец, лицензи, сертификати, свой отличителен знак, собственост на “Валерий С&М Груп” АД, предоставени на Купувачите по повод сключените договори за продажба и доставка не могат да се предоставят на трети лица без изрично писмено съгласие на собственика им.

22.Купувачът е длъжен да полага грижата на добър търговец по отношение на предоставените му рекламни материали и съоръжения, като при повреждането или унищожаването им е длъжен да заплати на “Валерий С&М Груп”АД тяхната стойност.

XI. ЛИХВИ

23.При забава на плащане за закупените от “Валерий С&М Груп”АД стоки, върху цената на същите, се начислява наказателна лихва в размер 0,3% от стойността на конкретната поръчка за всеки просрочен ден, но в случай на просрочване над 30 дни се начислява наказателна лихва в размер 0,6%, считано от първия ден на забавата.

XII.УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

24.По изключение “Валерий С&М Груп”АД може, по своя преценка да изкупи обратно от купувача стоки, за които същият е направил всичко възможно с грижата на добър търговец, но не е успял да ги реализира на пазара, и ако стоката се намира в търговски вид, позволяващ следваща продажба, като изкупуването се извършва, съгласно подробен опис на стоките, съставен от представители на двете страни и на цена с 30% /тридесет на сто/ по-ниска от последната доставна цена за купувача.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

25.При наличие на форсмажорни обстоятелства, явяващи се пречка за изпълнение на поетите задължения, „Валерий С&М ГРУП”АД се освобождава от отговорност спрямо Купувача.

XIV. ДОКУМЕНТИ

26.За сключване на договори за покупко-продажба и доставка с “Валерий С&М Груп” АД, Купувачите представят документ, удостоверяващ самоличността на лицето, което сключва договора, както

  • документ, удостоверяващ правосубектността на търговеца, който представляват, и наличието на представителна власт по отношение на търговеца.

27.”Валерий С&М Груп”АД си запазва правото да изисква от Купувачите допълнително документи и информация, в зависимост от изискванията на действащото законодателство.

XV.ДРУГИ

   28. В срока на договора и до две години от изтичането му страните се задължават да пазят търговска тайна във връзка и по повод създаденото между тях търговско правоотношение, който срок е относим и до поведението на служителите им получили достъп до водената търговска дейност и получената въз основа на търговската им кореспонденция информация.

29.Недействителността на отделни разпоредби от настоящите Общи условия не влече недействителност на общите условия. В този случай страните ще уговорят при добра воля условията по недействителната разпоредба, а при невъзможност за постигане на съгласие същата ще бъде заменена по право от повелителните правила на закона.